Adatkezelési Tájékoztató

A Madách Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Színház) a jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak közzétételével kíván eleget tenni, annak érdekében, hogy kedves Nézőink és a honlapunk Látogatói tisztában legyenek azzal: milyen adataikat kezeli a Színház, vagy más szolgáltató, illetve azzal is, hogy érintetti jogaikat hol, hogyan gyakorolhatják, érvényesíthetik.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki a Színháznak a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra, azokról közvetlenül kapnak tájékoztatást az érintettek.

A jelen Tájékoztatónak az sem célja, hogy a jogszabályokat, köztük az un. GDPR-t ismertesse, hiszen megismerésükre ma már minden internetet használó embernek lehetősége van a közhiteles közzétételükre tekintettel.

Az adatkezelés szabályait az alábbi alapvető jogszabályok határozzák meg:

 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a további említéskor: Info.tv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további említéskor: Ptk.)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a további említéskor: Szvtv.), bizonyos adatok tárolására vonatkozóan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)

A Színház mindent elkövet azért, hogy a hozzá került vagy részére átadott személyes adatokkal méltón, csak célhoz kötött mértékbe és ideig bánjon és amíg rendelkezik az adatokkal, maximálisan biztosítsa azok védelmét.

I. Az adatkezelés területei

Jegy- és bérletértékesítés

A./ SZÍNHÁZI ÉLŐ ELŐADÁSOK JEGYEINEK / BÉRLETEINEK VÁSÁRLÁSÁVAL FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Jegy-és bérletvásárlásra személyesen és elektronikusan is lehetőség van, de mindkét esetben a vásárlás az InterTicket weboldalán keresztül történik. A pénztárnál és az elektronikusan történő vásárláskor is e rendszerből történik a jegy-nyomtatása.

Bérlet vásárlásakor, vagy számla kiállításakor, az előírásoknak megfelelően bekért adatok is az InterTicket rendszerébe kerülnek rögzítésre.

A Társaság csak a megvásárolt jegy és bérlet típusát és darabszámát tartja nyilván, minden más adatot az InterTicket Kft. kezel.

A Társaság úgynevezett „bizományosi” jegyértékesítésre is köt esetenként szerződést, de azt csak cégekkel, így onnan személyes adatokat nem vesz fel és nem kezel.

Mindebből következően – bár az adatrögzítésre a Társaság érdekében kerül sor – a jegy- és bérletvásárlással összefüggő személyes adatokat az Adatfeldolgozó kezeli, tárolja.

Adatkezelő: Madách Színház Nonprofit Kft.

Adatfeldolgozó: az InterTicket Kft. a jegyértékesítő rendszer üzemeltetője (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. em., e-mail címe: jegy@jegy.hu,), adatvédelmi tájékoztatójuk a www.jegy.hu honlapjukon közzétételre került.

Az adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátása: jegy- és bérletértékesítés

A kezelt adatok köre:

regisztrációhoz: név (bármely, akár fantázia-, vagy becenév), e-mail cím és jelszó,

a jegy- és bérlet-vásárláshoz, illetve kedvezmények érvényesítéséhez szükséges adatok: teljes (valódi) név, és pontos (ország, megye, irányítószám, település, közterület neve, házszám) lakcím. Ezen adatok a természetes személy számla-kéréséhez is elegendőek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja (a szerződéses jogviszony)

Az adattárolás határideje: 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

Az InterTicket Kft. mint adatfeldolgozó az Adatkezelőnek – szükség esetén – átadja a vevők e-mail-címét, amennyiben adott előadásokról (pl. elmaradás) vagy a Színház működésével kapcsolatos információkról sürgősen és közvetlenül kell értesíteni őket, s az értesítés fontossága és sürgőssége miatt nem tűnik elegendőnek a közlemény honlapon történő közzététele.

Az adott előadás vevőinek e-mail-címei az előadás megtartását követően haladéktalanul törlésre kerülnek a Madách Színház rendszeréből, azokat továbbra is kizárólag az InterTicket Kft. tárolja, kezeli.

Fentiekből következően a Színház a nézőkkel kapcsolatos online kommunikáció során – a fent említett rendkívüli esetet leszámítva – nem jut személyes adatokhoz.

Adattovábbítás útján adatfeldolgozó: OTP Bank Nyrt. SimplePay rendszere

A fentebb felsorolt adatokat az InterTicket Kft. abban az esetben, ha a vásárlási szándékot jelzi a regisztrált személy, továbbítania kell a vásárlás (a vásárolt jegyek érvényességének időpontja, darabszáma, stb.) adataival együtt a vásárlás fizetési szolgáltatója részére. A fizetési szolgáltató által a fizetés lebonyolításához kért további adatok (pl. bankkártya adatai) – a fizetési rendszer zárt működési szabályainak megfelelően – nem kerülnek az InterTicket Kft.-hez.

Adattovábbítás útján további adatfeldolgozó: a Számlázz.hu rendszere (üzemeltetője a KBOSS.hu Kft., székhelye: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.). Az InterTicket Kft.-től kerülnek az adatok át a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltató – akkor is, ha számlát az adott személy nem kér a vásárlásról. Ez a rendszer állítja ki a vonatkozó nyugtát / számlát és továbbítja a Vásárlónak, a Színháznak és a NAV-nak.

A fenti adatok természetes személy esetében már elegendőek ahhoz is, ha a Vásárló számlát kér vásárlásáról.

Amennyiben cég vagy vállalkozás, vagy szervezet részére kérik a számla kiállítását, abban az esetben a pontos cégneven kívül székhelyét és adószámát is meg kell adnia.

Mindkét szolgáltató esetében:

Adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátás, jegyértékesítés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés határideje: a vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

Az adattárolás módja: elektronikus

B./ ÉLŐ, ONLINE KÖZVETÍTETT ELŐADÁSOK, PROGRAMOK JEGYVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Ezeket a jegyeket közvetlenül a Színház értékesíti saját honlapján kialakított rendszerén keresztül.

Adatkezelő: a Madách Színház Nonprofit Kft.

Adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátás, jegyértékesítés

A kezelt adatok köre:

regisztrációhoz: e-mail cím, jelszó,

vásárlás esetén: a természetes személy teljes (valódi) neve, lakcíme (ország, megye, irányítószám, település, közterület neve, házszám), e-mail-címe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja (a szerződéses jogviszony), valamint a jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés határideje: a vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

Adattovábbítás útján adatfeldolgozó: OTP Bank Nyrt. SimplePay rendszere

A fentebb felsorolt adatokat a Madách Színház abban az esetben, ha a vásárlási szándékot jelzi a regisztrált személy, továbbítania kell a vásárlás (a vásárolt jegyek érvényességének időpontja, darabszáma, stb.) adataival együtt a vásárlás fizetési szolgáltatója részére. A fizetési szolgáltató által a fizetés lebonyolításához kért további adatok (pl. bankkártya adatai) – a fizetési rendszer zárt működési szabályainak megfelelően – nem kerülnek a Madách Színházhoz.

Adattovábbítás útján további adatfeldolgozó: a Számlázz.hu rendszere (üzemeltetője a KBOSS.hu Kft., székhelye: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.). A Madách Színháztól kerülnek az adatok át a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltató részére – akkor is, ha számlát az adott személy nem kér a vásárlásról. Ez a rendszer állítja ki a vonatkozó nyugtát / számlát és továbbítja a Vásárlónak, a Színháznak és a NAV-nak.

A fenti adatok természetes személy esetében már elegendőek ahhoz is, ha a Vásárló számlát kér vásárlásáról.

Amennyiben cég vagy vállalkozás, vagy szervezet részére kérik a számla kiállítását, abban az esetben a pontos cégneven kívül székhelyét és adószámát is meg kell adnia.

Mindkét adatfeldolgozó szolgáltató esetében:

Adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátás, jegyértékesítés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés határideje: a vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

Az adattárolás módja: elektronikus

Honlap üzemeltetése és hírlevél küldése

A Társaság a www.madachszinhaz.hu címen üzemeltet honlapot, mely honlaphoz bárki, kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, a honlapon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

A Színház rendszeresen (általában havonta) hírlevelet küld a színházi eseményekről, hírekről, jubileumi előadásokról, aktuális műsorról, bemutatókról. Ezt a hírlevelet azok kapják meg, akik saját döntésük alapján nevükkel (legyen az akár fantázia-név) és e-mail címükkel feliratkoztak. A feliratkozáskor megadott adatok a Színháznál jelennek meg, és innen történik a hírlevelek kiküldése is.

Regisztrációhoz kötött (felhasználó név, jelszó megadásával) a Madách „Fortissimo” felület, mely a www.madach.jegy.hu honlapra irányít át, s amely az InterTicket Kft.-hez tartozik, ő kezeli és küldi a „Fortissimo” hírleveleit és a saját adatvédelmi szabályzata szerint jár el, mely megismerhető a feliratkozásnál.

Adatkezelő: Madách Színház Nonprofit Kft.

Adatfeldolgozó: a „Fortissimo”-hoz kapcsolódó hírlevél esetében: az InterTicket Kft. (1139 Budapest, Váci út 99. 6. em.)

Az adatkezelés célja: az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés, a célközönség szélesítése

A kezelt adatok köre: különösen az érintett által megadott (akár fantázia) név, e-mail cím, regisztrált felhasználó esetén teljes név, e-mail cím, felhasználó név, település, irányítószám, lakcím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: közvetlen üzletszerzés, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb a Társaság megszűnéséig

Az adattárolás módja: elektronikus

Elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) alkalmazása

A Színház a jogszabályban (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény – Szvtv.) meghatározott jogalappal és az egyéb előírások figyelembe vételével elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A kamerák a Színház üzemeltetésében vannak, a felvételek tárolásáról is a Színház gondoskodik.

A Színház a székhelyén üzemelteti a kamerarendszert: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33.

A kamerarendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására a törvényi rendelkezések figyelembe vételével az alábbi szabályok irányadóak:

Az elektronikus megfigyelőrendszer elemei

A Színház a kamerával megfigyelt területeket egy kategóriába sorolja a megfigyelés célja alapján, ehhez igazítva a megőrzési időt.

Megfigyelési cél a Büntető Törvénykönyv szerint legalább jelentős értékű vagyontárgy, valamint az emberi élet, testi épség védelme. A felvételek a rögzítéstől számított tizenöt – maximum harminc napon belül automatikusan felülíródnak, ezáltal törlésre kerülnek.

Megsemmisítés mellőzése

Az, akinek jogos érdekét a felvétel érinti, a felvétel törlési idején belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az általa megjelölt adatot a Színház ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelmet a gazdasági igazgató bírálja el.

Az így megjelölt felvételeket ki kell menteni és át kell adni a gazdasági igazgatónak, akinek feladata gondoskodni az átadott anyag megfelelő védelméről.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a kimentett felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre nem kerül sor harminc napon belül, attól számítva, hogy a felvétel megsemmisítés mellőzését kérték, úgy a felvétel késedelem nélkül törlésre kerül. Ellenkező esetben a felvétel adatkezelése tovább folytatódik.

Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok

A Színház semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:

 • szenzitív területeken, különösképpen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben,
 • közterületen.

A Színház kizárólag a szükséges mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába az elektronikus megfigyelés kapcsán.

A kamerarendszer üzemeltetéséről szóló tájékoztató-tábla a megfigyelt területre történő összes lehetséges hivatalos belépési ponton kihelyezésre került.

A kameraképek megtekintése

Annak érdekében, hogy a Színház minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a felvételekhez csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.

A Színháznál a felvételekbe betekintési joga a gazdasági igazgatónak, a főmérnöknek és a gondnoknak van. A betekintésre kizárólag olyan események tisztázása érdekében kerülhet sor, amely a kamera működtetését szükségessé tették.

Amennyiben törlés mellőzése iránti igény merül fel, a gondnok köteles a meghatározott felvétel-rész rögzítésére és arra is, hogy a kimentett felvétel adathordozóját haladéktalanul átadja a gazdasági igazgatónak a szükséges időtartamra történő megőrzésre. E személyek munkakörükből adódóan jogosultak minderre, a munkakört betöltő személy változása esetén az ugyanilyen munkakört betöltő személyek válnak jogosulttá (illetve kötelezetté). Ezáltal évek múlva is nyomon követhető a jogosultság.

Az adatkezelés célja:

 a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű vagyontárgyvédelme, biztonságos tárolása és az emberi élet, testi épség védelme

A kezelt adatok köre:

 különösen az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelés jogalapja:

 az Szvtv. 30. § (2) bekezdés szerinti érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása

Az adattárolás határideje:

 • a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 15-30, azaz tizenöt - harminc nap elteltével törlésre (felülírásra) kerül automatikusan
 • amennyiben kérték adott felvétel-rész kimentését (megsemmisítés mellőzését) a jog vagy jogos érdek igazolásával, ám a hatósági / bírósági megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül.

Rendezvényszervezésre vonatkozó szabályok

A Színház különféle rendezvényeket szervez egyes eseményekhez kapcsolódóan (pl: bemutatók, jubileumi előadások utáni bankettek, stb.), melyek minden esetben a sajtó nyilvánossága előtt zajlanak, így ott fényképek készülnek. Erről minden meghívott tájékozott, hiszen az események jellege önmagában utal e nyilvánosságra.

Alkalomszerűen szervez a Színház speciális előadásokat fogyatékkal élő, illetve hátrányos helyzetű gyermekeknek/fiatalkorúaknak, nyugdíjasoknak, akiknek ily módon lehetősége nyílik a színészekkel való találkozásra, fényképezkedésre és beszélgetésre, esetleg interjúk készítésére. Az itt készült fényképeket, beszélgetéseket a Színház Facebook oldalán vagy a honlapján közzéteszik.

Tehát a rendezvényein a Színház mint adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a saját honlapján és Facebook oldalain fogja közzétenni. Ezek a rendezvények a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számítanak.

Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását a Színház.

Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet a írásban elektronikusan is megtehet az adatvédelemért felelős gazdasági igazgató felé.

Az adatkezelés célja:

 a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényein fényképfelvételek készítése és felhasználása Kezelt adatok köre: különösen a rendezvényen résztvevő neve, hang- és képmása, fényképe, tartózkodási helye, ideje, szabadidős szokásai, az érintett-tel kapcsolatba hozható egyéb adatok

Adatkezelés jogalapja:

 az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Ptk.2: 48 § (1) és (2) bekezdése

Adattárolás határideje:

 az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig illetve az érintett törlési kérelméig

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:

Adatvédelemért felelős személy a gazdasági igazgató, e-elérhetősége: info@madachszinhaz.hu

Nyereményjátékkal összefüggő szabályok

A Színház alkalmanként meghirdet nyereményjátékot, melynek díja két-két színházjegy, vagy más. Mindezt a Színház Facebook oldalán bonyolítják le. A beküldött jó megoldások vagy legjobb feladatmegoldások közül sorsolással vagy egy kisebb „bizottság” döntése alapján kerül ki a győztes, melyről szintén a Facebook felületen, esetleg egyéb, korábban megadott elérhetőségen értesítik a győztest.

A tizenhatodik életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával nevezhet a játékba. Ehhez az szükséges, hogy a törvényes képviselő töltse ki a jelentkezési lapot, ezzel hozzájárulva a gyermekei és a saját adatai kezeléséhez. Az adatkezelés csak a törvényes képviselője jóváhagyásával kezdhető meg.

A nyereményjáték céljából kezelt adatokat a Színház a nyereményjáték lezárultával törli a nyereményjáték célú adatbázisból, kivétel a nyertes adatait és azokat az adatokat, amiket a számvitelről szóló törvény értelmében köteles legalább 8 évig megőrizni.

Az adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése és lebonyolítása

A kezelt adatok köre: különösen név, e-mail cím, telefonszám, postai elérhetőség, életkora, törvényes képviselő hozzájárulással kapcsolatos adatai a 16. életévét be nem töltött pályázó esetén, valamint a nyertes neve, arcképe, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, lakcíme és aláírása

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Számviteli törvény 169.§ (1)-(2) bekezdései

Az adattárolás határideje: a sorsolásig, de legfeljebb az adott játékkal érintett kommunikációs kampány végéig, valamint a nyertes adatait 8 évig tárolja (a számviteli törvény alapján).

Ügyfél forgalom, „Vásárlók könyve”

A Társaság több jegypénztárt működtet a székhelyén és más helyszíneken.

Ha ott egy vásárlónak panasza lenne, akkor azt jogosult a helyszínen a „Vásárlók könyvébe” beírni, mely mindegyik jegypénztárban megtalálható.

A telefonos bejelentések esetében a beszélgetéseket nem rögzítik. A szóbeli panaszt tevőket mindig arra kérik, hogy panaszát írja meg a szervezes@madachszinhaz.hu e-mailcímre.

Amennyiben a panaszról jegyzőkönyv (Bejelentő) felvételére kerül sor annak tartalmaznia kell:

 • az ügyfél neve;
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe, illetve a vele való kapcsolattartás általa megadott módja és adatai (telefon, e-mail-cím, stb.),
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • az ügyfél panaszának részletes leírása,
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • az ügyfél és a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása.

A papír alapon beérkezett és leadott kérelmek iktatásra kerülnek és továbbra is papír alapon tárolják el. Az adattárolásra a Színház mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatának és Irattári Tervének rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

A kezelt adatok köre: a fentiekben felsoroltak.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, és a fogyasztóvédelmi törvény előírásai

Az adattárolás határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyvet, adott esetben a panasz kivizsgálásának dokumentumait, a panaszra adott válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

Vendégek beléptetése

A Színház területére alkalmi belépés esetén a vendég státuszban érkező személyek beléptetése a portákon, papír alapon történik.

Az adatkezelés célja: vagyonvédelmi célú ki- és beléptetés

A kezelt adatok köre: különösen név, be- és kilépés ideje, látogatás oka, kísérő, fogadó személy neve

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint az Szvtv. 32. §-ában meghatározott adatkezelés

Az adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig

Adattárolás módja: papíralapon

II. Érintettek jogainak érvényesítése

A fentiekben foglaltakból láthatóan, a Színház nagyon kevés esetben és kizárólag önként megadott adatokat kezel.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését a Színház feltüntetett elérhetőségein. A Színház a beérkezett kérelemre az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatásra, az adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó kérelmek tekintetében a GDPR, illetve az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben valaki a Színház részéről az adatainak kezelését jogellenesnek vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történőnek érzi, és ha a jogsértés bebizonyosodik, úgy a Színház az érintettnek okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Színház mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Színházban az adatkezelésért a gazdasági igazgató a felelős, ezért minden kérelmet, panaszt hozzá, az info@madachszinhaz.hu e-mail-címre vagy postán a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33. címre küldött levélben lehet fordulni. A kérelem nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Színház adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz lehet fordulni:

Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap
www.naih.hu

A Tájékoztatóban nem említett kérdések

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdések tekintetében a Tájékoztató elején feltűntetett jogszabályok az irányadóak.

Az adatkezelés részletes szabályait a Színház Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Süti tájékoztató

Tájékoztató a www.madachszinhaz.hu internetes oldal és annak aloldalainak, sütikkel összefüggő adatkezeléseiről

A süti fogalma és használatuk célja

A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyeket a meglátogatott oldal szervere generál és küld a felhasználó böngészőjébe; ezt követően pedig ezen adatfájlok a felhasználó eszközén tárolásra kerülnek.

A sütik alkalmazásának célja, hogy a weboldal kényelmesen használható legyen, hogy a weboldal működtetői a tartalom és a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges statisztikai információkat kapjanak.

A sütik típusai

A www.madachszinhaz.hu weboldalon (továbbiakban honlap) a felhasználó találkozhat a

 • működéshez szükséges sütikkel;
 • a felhasználói beállításokat tároló sütikkel;
 • statisztikai adatokat gyűjtő sütikkel és
 • marketing célú sütikkel.

A működéshez szükséges sütik használata a felhasználó külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a honlap nem működne.

A felhasználói beállításokat tároló sütiket a honlap azért kezeli, mert ezen sütik használatával a honlap látogatásához kapcsolódó felhasználói élmény fokozható - ilyenek például a nyelvi beállítások.

A statisztikai adatokat gyűjtő sütik alkalmazásával a honlap a felhasználó látogatási szokásairól gyűjt adatot, pl. annak vizsgálatával, hogy a felhasználó milyen oldalt, vagy oldalakat tekintett meg, ott mennyi időt töltött el. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, a honlapot használó személyek viselkedésének teljes mértékben anonim elemzése.

A marketing használatának célja már távolabb mutat, illetve többrétű, ezért azokat kezelése csak a felhasználó hozzájárulásával történhet meg. Ezek a sütik célja, hogy a honlapon esetlegesen folytatott kampányok teljesítménye mérhető legyen. Marketing sütiket a honlap csak akkor gyűjt, ha ehhez a felhasználó hozzájárult az értesítés gombjának kattintásával. A felhasználó a sütiket bármikor törölheti és nem muszáj újra elfogadnia a sütik használatát.

A sütik beállítása a felhasználó böngészőjében

A sütik kezelése a felhasználó saját böngészőjében is szabályozható a fentebb írtakon túl. A leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található tájékoztatás:

A sütit használó személyek

Az egyes sütiket vagy a honlap vagy harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el.

A honlapot az alábbi személy üzemelteti:

A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók:

Sütijellemzők

Az alábbi táblázat végül összefoglalóan tartalmazza, az egyes konkrét süti típuson belüli egyedi sütik jellemzőit.

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben – különösen az érintetti jogok tekintetében – a honlapot üzemeltető személy adatkezelési tájékoztatója az irányadó, azzal, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja a honlap üzemeltetőjének jogos érdeke, úgy a felhasználót megilleti az adatkezeléssel szemben tiltakozás lehetősége, melynek keretében vitathatja az adatkezelés jogszerűségét és akár adattörlést is kérhet a honlap üzemeltetőjéhez formai kötöttségek nélkül küldött elektronikus levélben.

A sütikkel kapcsolatos minden további kérdéssel kapcsolatban a honlap üzemeltetője rendelkezésre áll.